ماهیچه راست پایینی

ماهیچه راست پایینی (انگلیسی: Inferior rectus muscle) از ماهیچه‌های چشم است.

ماهیچه راست پایینی
The inferior rectus muscle, is shown in this superior view of the eye, along with its axis of rotation. The other muscle is the superior oblique muscle, which angles around the trochlea.
جزئیات
خاستگاه annulus of Zinn at the orbital apex
پیوندگاه6.5 mm inferior to the limbus
عصب‌دهیعصب حرکتی چشمی
حرکتبیان حرکات در طب و بیان حرکات در طب
شناسه‌ها
لاتینmusculus rectus inferior bulbi
TA98A15.2.07.011
TA22043
FMA49036

عضلهٔ راست پایینی قرنیه چشم را به طرف پایین و داخل می‌کشد (حول محور افقی داخلی – خارجی و محور عمودی و کره چشم را به طرف خارج می‌پیچاند (حول محور افقی جلو به عقب)

نگارخانه ویرایش

منابع ویرایش