باز کردن منو اصلی

ماهی حلوا نامی است که به گروهی از ماهیان پهن به‌ویژه از تیره کفشک‌ماهی‌سان داده شده‌است. در جنوب ایران به‌ویژه حلوا سفید صید می‌شود.

منابعویرایش

  • Myers, Ransom A. and Worm, Boris. "Rapid worldwide depletion of predatory fish communities." Nature 423, 280-283 (15 May 2003).