باز کردن منو اصلی

مثل می‌تواند به موارد زیر اشاره کند: