مث‌ام‌ال (به انگلیسی MathML) یک زبان زبان نشانه‌گذاری مبتنی بر اکس‌ام‌ال است که جهت نمایش فرمولهای ریاضی در فضای وب مورد استفاده قرار می‌گیرد. این زبان یکی از استانداردهای تریپل‌دبل‌یوسی است.

مث‌ام‌ال
توسعه‌دهندهکنسرسیوم وب جهان‌گستر
گونهزبان نشانه‌گذاری
نیاکاناکس‌ام‌ال
استاندارد بین‌المللیW3C MathML

نمونهویرایش

جهت تولید عبارت:

 

از دنبالهٔ تگ‌های زیر استفاده می‌شود:

<math mode="display" xmlns="http://www.w3.org/1998/Math/MathML">
 <mrow>
  <mi>x</mi>
  <mo>=</mo>
  <mfrac>
   <mrow>
    <mo form="prefix">&#x2212;<!-- − --></mo>
    <mi>b</mi>
    <mo>&#x00B1;<!-- &PlusMinus; --></mo>
    <msqrt>
     <msup>
      <mi>b</mi>
      <mn>2</mn>
     </msup>
     <mo>&#x2212;<!-- − --></mo>
     <mn>4</mn>
     <mo>&#x2062;<!-- &InvisibleTimes; --></mo>
     <mi>a</mi>
     <mo>&#x2062;<!-- &InvisibleTimes; --></mo>
     <mi>c</mi>
    </msqrt>
   </mrow>
   <mrow>
    <mn>2</mn>
    <mo>&#x2062;<!-- &InvisibleTimes; --></mo>
    <mi>a</mi>
   </mrow>
  </mfrac>
 </mrow>
 <annotation encoding="TeX">
   x=\frac{-b\pm\sqrt{b^2-4ac}}{2a}
 </annotation>
 <annotation encoding="StarMath 5.0">
   x={-b plusminus sqrt {b^2 - 4 ac}} over {2 a}
 </annotation>
</math>

جستارهای وابستهویرایش

منابعویرایش

پیوند به بیرونویرایش