مجارهای اسلواکی

مجارهای اسلواکی بزرگترین اقلیت قومی این کشور هستند که تعدادشان به 458,467 نفر می‌رسد و %8.5 جمعیت کل هستند. (سرشماری 2011).

مناطقی در جنوب اسلواکی که مجاری تبارها در آن ساکن هستند.

آنها بیشتر در قسمت جنوبی کشور، نزدیک مرز مجارستان متمرکز هستند.

آنها در دو ناحیه اسلواکی اکثریت هستند: کومارنو و دونایسکا استردا.

منابع