کتاب مجمع التواریخ می تواند به موارد زیر اشاره داشته باشد: