محاسبه

فرایندی مشخص که ورودی‌هایی را به خروجی‌هایی تبدیل می‌کند

محاسبه فرایندی مشخص است که یک یا چند ورودی را با انجام عملیات‌های خواسته‌شده به یک یا چند خروجی به‌صورتی متغیر تبدیل می‌کند.

محاسبه جمع دو عدد توسط انگشتان دست

جستارهای وابسته

ویرایش

منابع

ویرایش