محمدحسین دبیرالملک

نام و لقب دو تن از دولتمردان دورهٔ قاجار است: