باز کردن منو اصلی

محمد بن هارون سرخسی، از مشاهیر سرخسی است. محمد، اوایل پیشهٔ دوزندگی داشت. با رویدادهایی که در زندگی‌اش پیش آمد شیوهٔ عیاری در پیش گرفت و در اندک زمانی پرآوازه گشت. با نیرومند شدن «رافع بن هرثمه»[۱] در خراسان به او پیوست ولی با کشته شدن رافع، بسان دیگر سپاهیانش به سویی پراکند شد در حالی که ۴۰۰۰ غلام گرد او آمده بودند و او آنها را رهبری و سراداری می‌کرد.

با به‌سامان شدن روزگار سامانیان محمد بن هارون پیروی امیر اسماعیل سامانی را پذیرفت و چون با سرزمین تبرستان آشنا بود، از سوی امیر اسماعیل به تبرستان گسیل شد و محمد بن زید داعی را شکست داد و بدین‌گونه در سال ۲۸۷ هجری قمری فرمانروای تبرستان شد. دیر نپایید که محمد بن هارون بر اسماعیل سامانی شورید و در جنگی که میان او یکی از سرداران امیر سامانی به نام «بارس الکبیر» به رخ داد در سال ۲۸۸ هـ‌ق از پای در آمده به بخارا فرستاده و به فرمان امیر اسماعیل سامانی به جرم خیانت کشته شد.

منابعویرایش

  1. از سرداران آل‌طاهر.
  • سیروس محمدنیا قرائی (۱۳۸۵جغرافیای شهرستان سرخس، انتشارات سخن گستر مشهد
  • دکتر احمد رنجبر (۱۳۶۳خراسان بزرگ، موسسه انتشارات امیر کبیر تهران
  • جواد هروی (۱۳۹۰چهل داستان از تاریخ سامانیان، شرکت سهامی کتابهای جیبی وابسته به موسسه انتشارات امیر کبیر تهران