مدارهای الکتریکی فشرده

مدارهای الکتریکی فشرده از به هم پیوستن عناصر فشرده ایجاد میشود. زمانی که طول مدار، از لحاظ الکتریکی نسبت به طول موج میدان الکتریکی و میدان مغناطیسی کمتر باشد مدار را مدار فشرده می نامیم. بنابراین مدار های فشرده فرکانسهای محدودی دارند.


مزیت مدار های فشرده نسبت به مدار های گسترده:

در تعیین کمیتهای اصلی مدار مشخص می گردد .در مدار های گسترده،مجهول، با حل معادلات ماکسول تعیین میشود در حالی که در مدار های فشرده،مجهول ؛ که دو کمیت ولتاژ و جریان است ، از طریق قانون‌های مداری کیرشهف به دست می آید.

بنابراین تعیین کمیت های مدار های فشرده ساده تر است.

منابع

  • نظریه اساسی مدارها و شبکه ها تالیف: ارنست کوه،چارلز دسو - ترجمه و تکمیل: دکتر پرویز جبه دار مارالانی - جلد اول - فصل اول