مدل‌سازی تغییر سرزمین

مدل‌سازی تغییر سرزمین (به انگلیسی: Land change modeling)، تغییرها و پویایی کاربری سرزمین و پوشش سرزمین را توصیف و شفاف می‌کند و توضیح می‌دهد. مدل‌سازی تغییر سرزمین، ابزاری برای درک روش‌هایی هستند که انسان‌ها سطح سرزمین را در گذشته، حال و آینده تغییر می‌دهند.

جنگل‌زدایی (که در اینجا در بولیوی دیده می‌شود)، محرک اصلی تغییر سرزمین در سراسر جهان است و اغلب موضوع مدل‌های تغییر سرزمین است.
تغییر سرزمین در این تصویر از ژاپن قابل دیدن است. مدل‌ها نمی‌توانند به اندازه تصویرهای ماهواره‌ای مطمئن باشند.
نمونه‌ای از مقایسه ۳-نقشه‌ای که برای اعتبارسنجی مدل تغییر سرزمین استفاده می‌شود.

منابع ویرایش