مدیریت فرایند (رایانه)

مدیریت فرایند عضو داخلی هر سیستم عامل به روز دنیاست .OS باید به فرایندها منابع را اختصاص دهد، به فرایندها قابلیت اشتراک اطلاعات را بدهد، منابع هر فرایند را از دیگری بپوشاند و هماهنگ‌سازی بین فرایندها را امکان پذیر سازد.