مرد مورچه‌ای (ابهام‌زدایی)

(تغییرمسیر از مرد مورچه‌ای)

مرد مورچه‌ای ممکن است به یکی از موارد زیر اشاره داشته باشد: