مروی (منسوب به مرو) یک نام خانوادگی است. افراد شاخص با این نام از این قرارند:

جستارهای وابسته ویرایش