مستشاران نظامی یا مستشاران رزمی در مورد مسائل نظامی مشاوره می دهند. برخی از آنها سربازانی هستند که به کشورهای خارجی فرستاده می شوند تا در آموزش نظامی ، سازماندهی و سایر وظایف مختلف نظامی به این کشورها کمک کنند. قدرت‌ها یا سازمان‌های خارجی ممکن است چنین سربازانی را برای حمایت از کشورها یا شورش‌ها بفرستند و در عین حال خطر تلفات احتمالی را به حداقل برسانند و از پیامدهای سیاسی بسیج آشکار نیروهای نظامی برای کمک به یک متحد اجتناب کنند.

منابع ویرایش

  • "Military advisor". Wikipedia (به انگلیسی). 2014-01-15. Retrieved 2022-02-11.