مصطفوی به معنای منسوب به مصطفی، و از نام‌های خانوادگی در ایران است. در زیر فهرستی از افرادی با نام خانوادگی مصطفوی آمده است: