مصطفی

نام کوچک مردانه

مصطفی نامی عربی و لقب محمد، پیامبر مسلمانان به معنی گل برگزیده است. افراد شاخص با این نام از این قرارند: