معادلات اویلر

معادلات اویلر ممکن است به یکی از موارد زیر اشاره داشته باشد: