معادله آنتوان

معادله ترمودینامیکی

معادله آنتوان(به انگلیسی: Antoine equation) معادله ای است که ارتباط بین فشار بخار یک ماده خالص و دما را بیان می کند.این معادله از معادله کلازیوس-کلاپیرون مشتق شده‌است.[۱]

تعریفویرایش

 

که در این معادله p فشار بخار،T دما و A, B و C ثابت های آنتوان هستند که برای هر ماده به‌طور جداگانه تعریف می‌شود.

همچنین می توان از این ماده ،معادله پایین را نتیجه گرفت که بر حسب دما نوشته شده‌است:

 

اگر در معادله آنتوان C صفر در نظر گرفته شود،معادله دیگری به نام آگوست به دست می آید که نشان دهنده رابطه ای خطی بین لگاریتم فشار و دمای متقابل است.

 

این معادله به افتخار فیزیک‌دان آلمانی ،ارنست فردینان آگوست،نامگذاری شده‌است.

نگارخانهویرایش

منابعویرایش

  1. Antoine, C. (1888), "Tensions des vapeurs; nouvelle relation entre les tensions et les températures", Comptes Rendus des Séances de l'Académie des Sciences 107: 681–684, 778–780, 836–837