معادله حالت (کیهان‌شناسی)

در کیهان‌شناسی، معادله حالت یک شاره کامل توسط عدد بدون بعد مشخص می‌شود که نسبت فشار آن به چگالی انرژی‌اش است :

.

مفهوم آن ارتباط تنگاتنگی با معادله حالت ترمودینامیک و قانون گاز کامل دارد

منابعویرایش