باز کردن منو اصلی

معبدهای مصری، معابدی رسمی بودند که در مصر باستان برای عبادت خدایان مصری ساخته می‌شدند. معابد به عنوان خانه برای خدایان یا فراعنه مورد استفاده واقع می‌شدند.