مفتاح‌النجات کتابی‌است در صوفیگری نوشتهٔ شیخ احمد جام (ژنده‌پیل). شیخ این کتاب را در سال ۵۲۲ قمری به مناسبت انابت فرزند و درآمدن وی در زی ره‌روان نوشت.

منابع

ویرایش
  • ژنده‌پیل، احمد بن ابوالحسن (۱۳۸۷مفتاح‌النجات، به کوشش به تصحیح و تحشیه و مقدمهٔ علی فاضل.، تهران: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی