مقاومت حرارتی یک ویژگی گرمایی (فیزیکی) می‌باشد که نشاندهنده مقاومت هر ماده در مقابل انتقال حرارت در اثر تفاوت دما است. مقاومت حرارتی با R نشان داده می‌شود که دارای واحد m2K)/W) می‌باشد. بمنظور محاسبه مقاومت حرارتی برخی جداره‌های خاص شبیه‌سازی سیستم توسط مدارهای الکتریکی مفید خواهد بود.

نمایی از شماتیک و طرح‌وساختار یک‌مدار حرارتی معادل که برای یک‌دستگاه نیمه‌هادی با یک گرماگیر را نشان می‌دهد.

منابع ویرایش