مقررات زدایی کنش یا فرایند برداشتن یا کاستن از مقررات حکومتی است.[۱] بنابراین این کار متضاد مقررات است، که مراد از آن فرایند مقررات گذاری دولتی بر فرایندهای خاص است.

دلیل ارائه شده برای آن، رقابت و بهره وری بیشتر در نتیجه ی کاستن از مقررات و ساده کردن آن است. مخالفان آن آلودگی زیست محیطی و انحصار را عنوان می‌کنند.

اورنج در نتیجهٔ مقررات زدایی، از تلفن‌های عمومی در نیوزیلند بهره برداری می‌کند.

منابع ویرایش

  1. "Deregulation Definition". The Free Merriam-Webster Dictionary. 2012. Retrieved September 23, 2012.