مقیاس میکروسکوپی

مقیاس میکروسکوپی مقیاسی از اشیاء یا رخدادهایی است که به راحتی با چشم غیرمسلح دیده نمی‌شوند و برای مشاهده مناسب آن‌ها به لنز یا میکروسکوپ نیاز است.

مقیاس طولی بزرگتر از میکروسکوپیک را مقیاس ماکروسکوپی می‌گویند.

جستارهای وابستهویرایش

مقیاس ماکروسکوپی

منابعویرایش