مقیاس میکروسکوپیک

مقیاس میکروسکوپیک مقیاسی از اشیاء یا اتفاقات است که به راحتی با چشم غیر مسلح دیده نمی‌شوند و برای مشاهده مناسب آن‌ها به لنز یا میکروسکوپ نیاز است.

مقیاس طولی بزرگتر از میکروسکوپیک را ماکروسکوپیک می‌گویند.

جستارهای وابستهویرایش

مقیاس ماکروسکوپیک

منابعویرایش