ملک محمود کیانی

ملک سلطان محمود پسر شاه علی پسر ملک نصیر الدین با حمایت شاهزاده عزالدین پسر شاه رکن الدین توانست ملک تاج الدین را از سلطنت خلع کرده و به جایش بنشیند؛ اما بعد از به تخت نشستن، ملک عزالدین را گرفته و به چاه (زندان) انداخت. مدتی بعد عزالدین را آزاد نموده و حکومت اوق را به او داد. میان این دو رنجش به وجود آمده بود. عزالدین علیه ملک محمود توطئه کرده و در سال ۷۵۳ ه. ق به نیمروز حمله کرد و ملک محمود را گرفت و خلع کرد. مدت حکومت او دو سال بود.

منابعویرایش

  • احیاء الملوک (تاریخ سیستان تا عصر صفوی)، نویسنده:حسین بن ملک غیاث الدین محمد بن شاه محمود سیستانی، ناشر:بنگاه ترجمه و نشر کتاب، ص ۹۸و۹۷