منتخب‌التواریخ

منتخب‌التواریخ می‌توان به یکی از موارد زیر اشاره داشته باشد: