منطقه اقتصادی شمالی

منطقه اقتصادی شمالی (روسی: Се́верный экономи́ческий райо́н) یکی از دوازده منطقه اقتصادی روسیه است.

منطقه اقتصادی شمالی

Се́верный экономи́ческий райо́н
(Severny ekonomichesky rayon)
Northern Economic Region on the map of Russia
Northern Economic Region on the map of Russia
Country روسیه

منابع