منوچهر کنوس

منوچهر فرمانروای جایی ناشناخته به نام کنوس در پارس بود. او در سده سوم میلادی به دست اردشیر بابکان که بعدها شاهنشاهی ساسانی را پدید آورد، کشته شد.

منابعویرایش

  • Al-Tabari, Abu Ja'far Muhammad ibn Jarir (1985–2007). Ehsan Yar-Shater, ed. The History of Al-Ṭabarī. 40 vols. Albany, NY: State University of New York Press.
  • Miri, Negin (2009). Historical Geography of Fars during the Sasanian Period (PDF). www.sasanika.org. University of Sydney. pp. 1–65. Archived from the original (PDF) on 2016-04-04. Retrieved 2016-03-23.
  • Greatrex, Geoffrey; Lieu, Samuel N. C. (2002). The Roman Eastern Frontier and the Persian Wars (Part II, 363–630 AD). New York and London: Routledge. ISBN 0-415-14687-9.