منکارع به گمانی یکی از فرعون‌های دودمان هفتم از دوره نخست میانی بوده است. نام او به جز در فهرست پادشاهان ابیدوس در هیچ منبع دیگری از مصر باستان آورده نشده.

منابع ویرایش