مهندس نرم‌افزار

مهندسی که در زمینه ساخت و طراحی نرم‌افزار رایانه فعالیت می کند

یک مهندس نرم‌افزار کسی است که مشغول به مهندسی نرم‌افزار است. مهندسین نرم‌افزار اصول مهندسی طراحی، توسعه، نگه‌داری، آزمایش و ارزیابی نرم‌افزار و سامانه‌هایی که اجازه می‌دهند رایانه‌ها یا هر چیزی که شامل نرم‌افزار باشد کار کند را به کار می‌گیرند.

پیوندهاویرایش

آکادمی نرم‌افزار