در کیهانشناسی مِه‌رُمب (به انگلیسی: Big Crunch) یک سناریوی ممکن برای سرنوشت فرجامین جهان است، که در آن گسترش فضا عاقبت معکوس شده و فشردگی آن آغاز می‌شود، تا سرانجام در خود فرومی‌ریزد (بازمی‌رمبد: recollapse) و به تکینگی گرانشی می‌انجامد. دراین شرایط فاکتور مقیاس کیهانی به صفر می رسد یا منجر به بازسازی جهان با مه‌بانگ دیگر می شود.

انیمیشینی از رفتار یک مِه‌رُمب
تئوری مه‌رمب. فشردگی، بازگشت و در خود فروریختن

جستارهای وابسته