باز کردن منو اصلی
انیمیشینی از رفتار یک مِه‌رُمب
تئوری مه‌رمب. فشردگی، بازگشت و در خود فروریختن

در کیهانشناسی مِه‌رُمب[۱] (Big Crunch) یک سناریوی ممکن برای سرنوشت فرجامین جهان است، که در آن گسترش فضا عاقبت معکوس شده و فشردگی آن آغاز می‌شود، تا سرانجام در خود فرومی‌ریزد (بازمی‌رمبد: recollapse) و به تکینگی گرانشی می‌انجامد. دراین شرایط فاکتور مقیاس کیهانی به صفر می رسد یا منجر به بازسازی جهان با مه‌بانگ دیگر می شود.

جستارهای وابستهویرایش