موشک ضدبالیستیک

(تغییرمسیر از موشک ضد بالستیک)
پرتاب موشک نایک زئوس

موشک ضدبالیستیک موشکی است که به سوی موشک بالیستیک و برای انهدام آن در آسمان پرتاب می‌شود. موشک بالستیک موشک دوربردی است که با استفاده از قوانین بالیستیکی به سوی هدف حرکت می‌کند. موشک‌های ضدبالیستیک یکی از انواع دفاع موشکی هستند که برای دفاع در مقابل اینگونه موشک‌ها به ویژه انواع بسیار دوربرد معروف به موشک بالیستیک قاره‌پیما یا (ICBM) به کار گرفته می‌شوند.

جستارهای وابستهویرایش

منابعویرایش