مکتب‌های ادبی (کتاب)

مکتب‌های ادبی کتابی است از رضا سیّد حسینی که نخستین ویرایشش سالِ ۱۳۳۴ منتشر شد.

مکتب‌های ادبی
نویسنده(ها)رضا سیّد حسینی
زبانفارسی
تعداد جلد
۲
تاریخ نشر
۱۳۳۴

منابع

ویرایش
  • آهی، مهری (بهار ۱۳۳۷). «مکتبهای ادبی». راهنمای کتاب (۱): ۶۶−۶۹.
  • ساجدی، طهمورث (زمستان ۱۳۷۸). «نقد کتاب "مکتب‌های ادبی"». مجله دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تهران (۴): ۱۱۳−۱۳۲.
  • ساجدی، طهمورث (بهار و تابستان ۱۳۷۹). «نقد کتاب "مکتب‌های ادبی"». مجله دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تهران (۱ و ۲): ۱۹۵−۲۱۲.