مکرم بن علاء

مکرم بن علاء، معروف به ابن‌العلاء یکی از وزیران معروف و قدرتمند سلجوقیان کرمان در عهد قاورد تا توران‌شاه یکم بود.

وی فردی بسیار علم‌دوست، ادب‌پرور و البته سخاوتمند و کریم بود که خدمات زیادی در شهر کرمان از جمله مسجد ملک انجام داد. معزی در شعری وی را با لقب مجیرالدوله ستوده‌است:

صاحب دولت مجیر دولت و صدر کفاهناصرالدین کدخدای خسرو گیتی ستان
سید و تاج وزیران مکرم آن که هستمنعم فی کل حال مبتل فی کل شأن…
نام آن صاحب که شاهنشاه را دستور بوداز مناقب داستان شد در ری و در اصفهان
نام این صا حب که دستور است ایرانشا ه رااز فضایل هست در ایرا ن و توران داستان[۱]

.

پانویسویرایش

منابعویرایش

  • روستا و محمودآبادی، جمشید و مهدیه (۱۳۹۲). «تحلیلی بر چگونگی منصب وزارت دولت سلاجقه کرمان». پژوهش‌های علوم تاریخی.