میبدی (منسوب به میبد) می‌تواند به افراد زیر اشاره کند: