میدیوماه (mēdiŨ mãh) یا میذیوماه یا میدیوی‌مانگهه نخستین کسی است که به زرتشت ایمان آورد، در فروردین یشت یشت ۱۳، بند ۹۵ از او نام برده شده‌است. وی در منابع بعدی، پسر عموی زرتشت به‌شمار آمده‌است.[۱]

مدیو ماه
زادروز۱۰۰۰ تا ۱۲۰۰ سال پیش از میلاد
به احتمال زیاد آذربایجان
درگذشتخوارزم
نام‌های دیگرمیدیو ماه_ مدیوم ماه
لقباسپنتمان
مذهبمزدیسنا
والدینآراستی

زرتشت در ۱۰ سال اول تنها پیرو راستینش مدیو ماه بود.

در بعضی از منابع زرتشتی وی به عنوان پسر عموی زرتشت اسپنتمان ذکر شده.

مدیو ماه در منابع دینیویرایش

«مدیوماه از دودمان اسپنتمان پس از آنکه به کنه مطلب پی برد و به شناخت آنکسی را که از برای جهان دیگرکوشا است همت گماشت تا دیگران را آگاه کند که پیروی آئین مزدا در طی زندگانی بهترین چیزها است.» (یسنا ۵۱/۱۹)

فروردین یشت

در فصل۳۲ بندهای ۱و۳ بندهش نوشته شده‌است که از پیترسب دو بسر ماند یکی پوروشسب ودیگری آراستی. اشوزرتشت از پوروشسب بود و میدیو ماه از آراستی و در آن هنگام که زرتشت دین مزدیسنی را آشکار ساخت نخستین کسی که دین او را پذیرفت و پرستش مزدا به جای آورد مدیو ماه بود. در فروردین یشت بند ۹۵نیز چنین وارد است " اینک به فروهر پاک مدیو ماه مقدس پسر آراستی درود می‌فرستیم نخستین کسی که به گفتار و آئین زرتشت گوش فرا داد

پانویسویرایش

  1. اسطورهٔ زندگی زردشت، ص ۲۴

منابعویرایش

  • آموزگار، ژاله و تفضلی احمد. اسطورهٔ زندگی زردشت، تهران: انتشارات بابل، ۱۳۷۰