میرا

صفحه ابهام‌زدایی ویکی‌مدیا

میرا می‌تواند به یکی از موارد زیر اشاره داشته باشد: