باز کردن منو اصلی

میرزا مخدوم شریفی از علمای سنی مذهب قرن دهم هجری قمری در زمان شاه تهماسب یکم و شاه اسماعیل دوم بود. شاه اسماعیل دوم به دلیل همنشینی و دوستی با این روحانی (و دلایل دیگر) به مذهب تسنن گرایش پیدا کرده بود. میرزا مخدوم شریفی قلبا" از روی کار آمدن دودمان صفوی شیعی ناراضی بود.

منابعویرایش

  • میراحمدی، مریم (۱۳۶۳). دین و دولت در عصر صفوی. تهران: انتشارات امیرکبیر.
  • "... روزی میر مخدوم به شاه گفت: تبراییان در مجلس وعظ من از خلفا ..." jstor.org. Archived from the original on 4 November 2013. Retrieved 4 November 2013.