میرعماد (ابهام‌زدایی)

(تغییرمسیر از میرعماد)

میرعماد می‌تواند به یکی از موارد ذیل اشاره داشته باشد: