میلاد

صفحهٔ ابهام‌زدایی در ویکی‌مدیا

میلاد میلاد که نام سپهسالاری است از میل و اد درست شده و میل گرز است و إد پسوند است کسانی انرا میلاد عربی به معنی زاد روز انگاشته اند که غلط است.

نام میلاد در شاهنامه فردوسی نیز آمده است. (به میلاد بسپرد ایران‌زمین کلید در گنج و تاج و نگین)

بر پایهٔ گفتهٔ تئودور نلدکه، نام میلاد دگرگون‌شدهٔ نام «مهرداد» است که با گذشت زمان به گونهٔ «میلاد» درآمده است. او پدر گرگین است میلاد شاید به یکی از افراد زیر اشاره داشته باشد: