• مجتبی مینوی نویسنده و برگردان ایرانی
  • مین‌وی پایگاه داده تماس‌های تلفنی سازمان اطلاعات مرکزی ایالات متحده آمریکا