ریزفوتونیک

(تغییرمسیر از میکرو فوتونیک)

میکرو فوتونیک دانشی است که به کاربردها و مطالعاتی از حوزه فوتونیک می‌پردازد که در قطع میکرومتر انجام می‌شوند.

برخی از ابزارهای حوزه میکروفوتونیک ویرایش

حسگرهای میکرومتری فیبر نوری، میکرورشته‌ها و میکروکره‌ها و فیبرهای نوک باریک شده، فیبرهای نوک میکرو عدسی شده.

منابع ویرایش

Optical microcavities,Kerry J. Vahala,Nature,2003

مطالب مرتبط ویرایش