نائوگلامیر

نائوگلامیر(انگلیسی:Nauglamír)گردنبندی که توسط دورف‌های ، ارد لویین (کوهستان ابی) در اصل برای فینرود فلاگوند ساخته شد ، با سنگ های قیمتی که از والینور آورده شده بود.بعد از ویرانی نارگوتروند ، هورین گردنبند را از خزانه‌ی دژ خارج کرد و آن را به تینگول فرمانروای منه‌گروت داد. تین گول سیلماریلی بر آن نشاند ، سیلماریلی را که لوتین و برن بازپس گرفته بودند روی آن نشاند.

تین گول گردنبند را به دورف ها داد تا سیلماریل را بر روی ان قرار دهند.اما درخشندگی سیلماریل که انها را فریفته بود و طمع ان در دلشان بیدار شده بود از تین گول خواستند که گردنبند را به عنوان دستمزد به انها بدهد و زمانی که تین گول عصبانی شد و قصد اخراج انها را داشت دورف ها او را کشتند و از دوریات گریختند.ولی الف ها انها را یافته و کشتند و گردنبند و سیلماریل را به دوریات بازگرداندند.اما سرانجام این عمل ، جنگهایی میان الف ها و دورف ها بود که سبب نابودی قلمرو دوریات شدمنابعویرایش

  • سیلماریلیون،تالکین،جی. آر. آر،به کوشش کرستوفر تالکین،ترجمه رضا علیزاده،جاپ چهارم،انتشارات روزنه