ناحیه‌های ایالات فدرال میکرونزی

دسته‌بندی ناحیه‌ها در کشور ایالات فدرال میکرونزی به گونه زیر است:

ایالت چوکویرایش

ایالت پوناپبویرایش

ایالت یاپویرایش