نامادری (ابهام‌زدایی)

(تغییرمسیر از نامادری (فیلم))

نامادری به‌معنای همسر فعلی پدر واقعی و بیولوژیکی فرد است که مادر بیولوژیکی نیست و می‌تواند به موارد زیر هم اشاره کند: