نامزد نوشتنی

نامزد نوشتنی نامزدی ست که در انتخاباتی نامزد شده که نامش روی تعرفه انتخاباتی ظاهر نمی‌شود، ولی با این حال رای‌دهندگان می‌توانند با نوشتن نام او بر تعرفه به او رای دهند. این نظام انتخاباتی تقریباً تماماً منحصر به انتخابات آمریکاست. نامزدی‌های نوشتنی گاهی ناشی از این است که نامزد به دلایل قانونی واجد شرایط رقابت با نام خود یا در حزب خود نیست.

نامزدهای نوشتنی به ندرت برنده می‌شوند و آرا برای افراد فاقد شرایط یا تخیلی به صندوق ریخته می‌شوند.

منابعویرایش