نایجل واربرتون

فیلسوف بریتانیایی

نایجل واربرتون (متولد ۱۹۶۲) فیلسوف انگلیسی و استادیار دانشگاه آزاد انگلستان است.

آثارویرایش

  • الفبای فلسفه، نایجل واربرتون، مسعود علیا (مترجم)، تهران: ققنوس
  • پرسش از هنر، نایجل واربرتون، مرتضی عابدینی فرد (مترجم)، تهران: ققنوس
  • واژه‌نامه ژرف اندیشی، نایجل واربرتون، رضا هنرور (مترجم)، مروارید احسانی (مترجم)، تهران: کاکتوس
  • فلسفه پایه، نایجل واربرتون، پرویز بابایی (مترجم)، تهران: آزاد مهر
  • آثار کلاسیک فلسفه، نیگل واربرتون، مسعود علیا (مترجم)، تهران: ققنوس
  • مقدمات فلسفه، نیگل واربرتون، بهجت عباسی (مترجم)، علیرضا عباسی (مترجم)، تهران: جوانه رشد
  • اندیشیدن، فرهنگ کوچک سنجشگرانه‌اندیشی، محمد مهدی خسروانی (مترجم)، تهران: علمی و فرهنگی

منابعویرایش