نبرد تیسفون (۱۶۵)

نبرد تیسفون بخشی از مجموعه جنگ‌های ایران و روم است که در زمان اشکانیان در ناحیه تیسفون ایران اتفاق افتاد. این نبرد به دنبال جنگ‌هایی بود که بلاش راه انداخته بود. درابتدا ایرانیان ارمنستان و سوریه را تصرف کردند اما بعد از سردار رومی کاسیوس شکست خوردند و این دفعه رومی‌ها حمله کردند که به تصرف تیسفون انجامید.

نبرد تیسفون
بخشی از جنگ‌های ایران و روم
تاریخ۱۶۵
موقعیت
نتایج پیروزی امپراتوری روم
طرف‌های درگیر
شاهنشاهی اشکانی امپراتوری روم
فرماندهان و رهبران
بلاش چهارم اویدیوس کاسیوس
قوا
ناشناخته ناشناخته
تلفات و ضایعات
سنگین سنگین

منابع ویرایش